Generalforsamling

Referat – generalforsamling FYK d. 18/5 2017

Referat af generalforsamling i ’Foreningen af Yngre Kriminologer’
torsdag d. 18. maj 2017, kl. 17:00 i lokale 4.1.18 på CSS, Østre Farimagsgade 5, 1353 København K
Tilstede er 9 af foreningens medlemmer, afbud fra Tine Fuglsang og Maja Olesen

1. Valg af ordstyrer
Formanden Anne Mette Lustrup byder velkommen, indstiller sig selv som ordstyrer.
Beslutning: Dette stemmes igennem, og der foretages en navnerunde med kort præsentation af de tilstedeværende.

2. Valg af referent
Beslutning: Krista Bjerknæs Fallesen modtager valg og bliver valgt uden modkandidater.

3. Formandens beretning om året der gik
Formand Anne Mette Lustrup præsenterer årets forløb gennem sin beretning, hvor hun blandt andet fremlægger, en fremgang i medlemstal og i Facebook-gruppen samt de 9 afholdte arrangementer i det forgangne år. Der har i forbindelse med de afholdte arrangementer været en del forvirring over stedet for afholdelse, som tilstræbes igen at blive Det Juridiske Fakultet.
Beslutning: Beretningen godkendes uden spørgsmål eller bemærkninger.

4. Kassererens årsregnskab
Kasseren Rikke Froh Korsgaard fremlægger årsregnskabet samt indeværende på kontoen som er 1286,93.- kr.
Der spørgers til, hvor ofte der sendes rykkere, dette gøres halvårligt. Der spørgers til mulighed for fastoverførsel, dette kan foreningen opfordre medlemmerne til fremadrettet. Der spørgers til, hvad aftalen var for kollektive medlemsskaber, dette blev fastsat til 1000 kr.
Beslutning: Regnskabet godkendes efter spørgsmål og bemærkninger.

5. Valg af formand
Næstformand Tine Fuglsang kandiderer i absentia.
Beslutning: Tine Fuglsang er enstemmigt valgt.

6. Valg af næstformand
Formand Anne Mette Lustrup kandiderer.
Beslutning: Anne Mette Lustrup er enstemmigt valgt.

7. Valg af kasserer
Kasserer Rikke Froh Korsgaard kandiderer, og Stine Menander vil gerne hjælpe med det praktiske.
Beslutning: Rikke Froh Korsgaard er enstemmigt valgt.

8. Valg af webmaster
Webmaster Nanette Bak Andersen kandiderer og bemærker, at der på sigt skal findes en ny webansvarlig samt laves en ny hjemmeside.
Beslutning: Nanette Bak Andersen er enstemmigt valgt.

9. Valg af kommunikationsansvarlig
Nanette gennemgår opgaverne, Christina Tang Sørensen kandiderer.
Beslutning: Christina Tang Sørensen er enstemmigt valgt.

10. Valg af ’cigarkasse-mester’
Anne Mette Lustrup gennemgår opgaverne og kandiderer.
Beslutning: Anne Mette Lustrup er enstemmigt valgt.

11. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer
Følgende genopstiller: Monika Mogensen, Stine Menander, Maja Olesen, Monique Blicher Braimovic, Frederikke Sofie Schwander.
Følgende kandiderer: Christina Tang Sørensen og Krista Bjerknæs Fallesen.
Beslutning: Alle kandidater er valgt.

12. Indkomne forslag/evt.
Der er ingen indkomne forsalg, dog foreslår Krista Bjerknæs Fallesen at se på at forny foreningens nuværende vedtægter til næste års generalforsamling, dette er der opbakning til.

Til slut hæver, nu næstformand, Anne Mette Lustrup generalforsamlingen og takker for god ro og orden.

Referat – generalforsamling FYK d. 27/5 2016

Deltagere: Anne Mette Lustrup, Nanette Bak Andersen, Stine Menander, Monika J. G. Mogensen, Rikke Froh Korsgaard, Monique Blicher Braimovic, Maja Bisgaard Olesen, Tine Fuglsang (referent). Afbud: Frederikke Sofie Schwander, Therese Agerschou Heide.
1. Valg af ordstyrer – Anne Mette Lustrup
2. Valg af referent – Tine Fuglsang
3. Formandens beretning om året der gik:
- Rokering i bestyrelsen idet Charlotte Nielsen (tidl. næstformand) trådte ud af bestyrelsen i august. Tine Fuglsang overtog næstformand-posten
- Det har i alt været 10 arrangementer i FYK de seneste to semestre, heraf to kun for medlemmer.
- FYKs forårsprogram har været plaget af ændringer af dato for arrangementerne og lokaleændringer
- Medlemsnedgang siden sidste år. Der er nu 32 betalende medlemmer. 1011 medlemmer af FYKs facebook-gruppe.
4. Kassererens årsregnskab (Rikke Froh Korsgaard):
FYK har i alt 4192,38 kr. på kontoen og 646 kr. i cigarkassen.
- Kassereren har ydet et stort stykke arbejde det seneste år med at få mere struktur og system i medlemskartoteket og økonomien generelt. Hun har bl.a. fået oprettet et telefonnummer og MobilePay (snart oppe at køre) til foreningen, skaffet et mastercard til brug ved køb af gaver og forsyninger til arrangementer og ændret opkrævningen fra løbende til halvårlig opkrævning fra medlemmer.
- Overdragelse af konti har været en langsommelig og bureaukratisk affære, og tiltag sættes i gang for at gøre det lettere næste gang, der er ændringer på kasserer-posten.
- Der sættes desuden indsats ind for at opnå flere betalende medlemmer, så der sikres en stabil økonomi i foreningen.
5. Valg af formand. (Anne Mette Lustrup genopstiller)
Anne Mette Lustrup genvalgt som formand
6. Valg af næstformand. (Tine Fuglsang genopstiller)
Tine Fuglsang genvalgt som næstformand
7. Valg af kasserer. (Rikke Froh Korsgaard genopstiller)
Rikke Froh Korsgaard genvalgt som kasserer
8. Valg af web og kommunikationsansvarlig. (Nanette Bak Andersen genopstiller)
Nanette Bak Andersen genvalgt som kommunikationsansvarlig
9. Valg af ”cigarkasse-mester”. (Tine Fuglsang genopstiller)
Tine Fuglsang genvalgt som cigarkasse-mester
10. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer. (Stine Menander og Monika J. G. Mogensen genopstiller, Monique Blicher Braimovic, Maja Bisgaard Olesen, Frederikke Sofie Schwander (ikke tilstede), Therese Agerschou Heide (ikke tilstede) stiller op)
Monika J. G. Mogensen og Stine Menander genvalgt som menige bestyrelsesmedlemmer
Monique Blicher Braimovic, Maja Bisgaard Olesen, Frederikke Sofie Schwander, Therese Agerschou Heide valgt som menige bestyrelsesmedlemmer
11. Tegning af foreningen:
Ændring af vilkårene for at kunne træffe beslutninger på foreningens vegne. Hidtil har alle bestyrelsesmedlemmer tegnet foreningen, hvilket kræver underskrifter fra alle, eks. Ved overlevering af konti. Det er meget langsommeligt og bureaukratisk. Fremover vil formanden og kassereren tegne foreningen. En ændring af vedtægterne følger.
12. Indkomne forslag/evt.
FYK er blevet kontaktet fra tidligere bestyrelsesmedlem angående oprettelse af en afdeling af FYK i Jylland. Der er positiv stemning fra bestyrelsen, men uvist hvordan og hvorledes det skal organiseres. Der kræves yderligere drøftelse med de 4-5 personer i Jylland, der påtænker at involvere sig i bestyrelsesarbejdet.

Referat – generalforsamling FYK d. 12/6 2015

Referat – generalforsamling FYK d. 12/6 2015
Deltagere: Anne Mette Lustrup, Nanette Bak Andersen, Nicky Tandrup Petterson, Stine Menander, Minika J. G. Mogensen, Tine Fuglsang. Afbud: Charlotte Nielsen, Julie Laursen, Rikke Froh Korsgaard
1. Valg af ordstyrer – Anne Mette Lustrup
2. Valg af referent – Tine Fuglsang
3. Formandens beretning om året der gik:
Vi har haft en god medlemsfremgang: fra 21 betalende medlemmer til 48. Derudover runder vi snart 800 medlemmer på Facebook. Vi har haft rigtig gode besøgstal til de fleste arrangementer, selvom vi har forhøjet prisen for deltagelse fra 20 kr. til 30 kr.
4. Kassererens årsregnskab (Berettet af Anne Mette):
FYK har 4897,48 kr. på kontoen og 1384,5 kr. i cigarkassen.
5. Valg af formand. (Anne Mette genopstiller)
Anne Mette Lustrup genvalgt som formand
6. Valg af næstformand. (Charlotte genopstiller)
Charlotte Nielsen genvalgt som næstformand
7. Valg af kasserer. (Julie genopstiller ikke. Rikke stiller op)
Rikke Froh Korsgaard valgt som kasserer
8. Valg af web og kommunikationsansvarlig. (Nanette genopstiller)
Nanette Bak Andersen genvalgt som kommunikationsansvarlig
9. Valg af ”cigarkasse-mester” . (Tine genopstiller)
Tine Fuglsang genvalgt som cigarkasse-mester
10. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer.(Nicky genopstiller ikke. Therese, Monika og Stine stiller op)
Monika J. G. Mogensen og Stine Menander valgt som menige bestyrelsesmedlemmer
11. Indkomne forslag/evt.
Forslag til brug af pengene fra FYK´s konto: 1) Invitation af en prominent forsker fra udlandet (spørg evt. medlemmerne om ideer) 2) En længere udflugt 3) seminar-dag med flere oplægsholdere.

Generalforsamling i FYK 2. maj 2014

Deltagere:
Anne Mette Lustrup, Nanette Bak Andersen, Sidsel Møller Hansen, Lotte Høgh, Signe Mia Hansen, Charlotte Nielsen, Nicky Tandrup Petterson, Julie Laursen og Tine Fuglsang.

1. Valg af ordstyrer: Anne Mette

2. Valg af referent: Nanette

3. Formandens beretning om året der gik:
I løbet af sæson 13/14 er der blevet afholdt ti spændende og velbesøgte arrangementer. De fleste arrangementer er blevet afholdt i lokalerne på jura. Og et par enkelte på CSS på Kommunehospitalet. Det har været svært for flere deltagere at finde rundt på CSS, og vi ønsker derfor at blive ved med at høre til på jura.

4. Kassererens årsregnskab.
Kassererens fremlægger årets regnskab. Der bliver færre og færre faste medlemmer, men flere og flere Facebook-medlemmer. Vi er d.d. nede på 21 faste medlemmer som betaler kontingent. Regnskabet løber dog rundt på grund af de mange som betaler 20 kr. til arrangementerne. Derudover har enkelte bestyrelsesmedlemmer ikke tilbagekrævet udlæg for indkøb til arrangementer (primært Nanette, som kalder det en donation). Det er vigtigt at vi får flere medlemmer til at betale kontingent.

5. Valg af formand.
Anne Mette Lustrup genopstiller, og bliver enstemmigt valgt.

6. Valg af Næstformand.
Sidsel Møller Hansen genopstiller ikke. Charlotte Nielsen vælger at stille op og bliver enstemmigt valgt.

7. Valg af kasserer.
Lotte Høgh genopstiller ikke. Julie Laursen vælger at stille op og bliver enstemmigt valgt.

8. Valg af web og kommunikationsansvarlig.
Nanette genopstiller og bliver enstemmigt valgt.

9. Valg af kassemester (den der står for indsamling og regnskab til selve arrangementerne).
Anne Mette har stået for kassen, fordi kassemesteren ikke har kunnet være til de fleste arrangementer, men det var egentligt ikke hendes opgave. Tine Fuglsang stiller op og bliver enstemmigt valgt.

10. Valg af bestyrelse.
Resten af FYK's bestyrelse fra det foregående år genopstiller ikke. Udover de valgte poster bliver Nicky Tandrup Petterson valgt ind i bestyrelsen som menigt medlem. De nye bestyrelsesmedlemmer bliver desuden informeret om hvad der kræves for at være bestyrelsesmedlem.

11. Indkomne forslag/evt.
Der er ikke indkomne forslag og generalforsamlingen afsluttes, der takkes for god mødeorden og den afgående kasserer og næstformand modtager en lille afskedsgave fra bestyrelsen.

Referat fra generalforsamling i FYK d.19. april 2013

Tilstede var Anne Mette Lustrup, Sidsel Møller Hansen, Nanette Bak Andersen, Lotte Høgh, Simon Grum, Matthias Mølsted og Ann Kristin Lassen.

Formand Anne Mette Lustrup startede med at byde velkommen med et stykke kage – tak for det!

Herefter blev Anne Mette valgt som ordstyrer og Lotte som referent.

Anne Mette berettede om året, der gik. Efterårssæsonen 2012 har været travl med 8 arrangementer, herunder FYKost i Fælledparken og FYKs lidt forsinkede 15 års jubilæum, hvor Flemming Balvig blev udnævnt som æresmedlem. Forårssæsonen har foreløbigt budt på 3 arrangementer og afsluttes på tirsdag med foredraget om politiets magtanvendelse. Efterårssæsonen er allerede i støbeskeen med foredrag planlagt i september og i oktober.

I skrivende stund har FYK 273 medlemmer på Facebook. Betalende medlemmer er 40, heraf 19 nye medlemmer. Det er en nedgang på 7 medlemmer. Til gengæld har foredragene været velbesøgte af ’engangspublikum’.

Lotte fremlagde regnskab, som viste et plus på 4977,34 kr., hvilket er knap 400 mere end sidste år. Selv om der har været nedgang i antallet af faste medlemmer, har foredragene tiltrukket mange engangsbetalere, så cigarkassen har dækket en stor del af arrangementsudgifterne.

Regnskabet blev godkendt.

Følgende opstillede til valg:
Anne Mette Lustrup som formand, Sidsel Møller Hansen som næstformand, Lotte Høgh som kasserer, Nanette Bak Andersen som web- og kommunikationsansvarlig, samt Simon Grum, Johanne Tuxen Pontoppidan, Signe Mia Hansen, Matthias Mølsted og Jacob Thorup som menige bestyrelsesmedlemmer.

Samtlige opstillede blev indvalgt – et stort velkommen til de to nye bestyrelsesmedlemmer Matthias og Jacob.

Referat fra FYKs generalforsamling fredag d. 11/5 2012

1. Nanette vælges som ordstyrer.

2. Anne Mette vælges som referent.

3. Formandens beretning: Der har været 50 færre fremmødte i denne sæson, men vi har også haft 2 færre arrangementer end sidste år.
a. FYK har 217 medlemmer på Facebook.
b. KIF har fået et gruppemedlemsskab til 500 kr., så kommer der ansatte til de arrangementer, de finder interessante.
c. Vi burde starte igen med at hænge opslag op på de forskellige institutter for at reklamere for FYKs arrangementer. De studerende der ikke er medlemmer på Facebook kommer ikke til vores arrangementer.

4. Kassererens beretning: FYK har 56 betalende medlemmer, 2 medlemmer har dog betalt to gange. Katrine undersøger hvorfor vi ikke få nogle renter på vores konto.

5. Valg af bestyrelse:

6. Nanette ønsker at fratræde som formand. Anne Mette vælges enstemmigt som formand.

7. Rasmus ønsker at fratræde som næstformand. Sidsel vælges enstemmigt som næstformand. Sidsel overtager Katrines udsending af emails via RUCmails

8. Katrine vælger at fratræde som kasserer. Lotte vælges enstemmigt som kasserer.
9. Katrine og Linda har valgt at udtræde af FYKs bestyrelse. FYK har fået 4 nye bestyrelsesmedlemmer:

• Lotte, antropolog.
• Signe, stud.scient.soc.
• Susanne, cand.polit og stud.jur.
• Simon, stud.psyk.

10. Nanette vælges som ansvarlig for web og kommunikation.

11. Evt.:

• Simon overtager Anne Mette cigarkasseregnskab.
• FYKost afholdes i Fælledparken, evt. hos Rasmus hvis det regner.