Om os

Bestyrelsen


Formand: Krista Fallesen

Næstformand: Annemette Jacobsen

Kasserer: Maja Olesen

Bestyrelsesmedlem: Cecilie Juel Nielsen

Bestyrelsesmedlem: Mie Juul Mørkenborg

Bestyrelsesmedlem: Sanna Lund

Bestyrelsesmedlem: Anne-Sofie Flintrup

Bestyrelsesmedlem: Luna Viborg Willadsen

Bestyrelsesmedlem: Cecilia RandVedtægter


Vedtægter for Foreningen af Yngre Kriminologer.

 §1 Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er – Foreningen af Yngre Kriminologer, forkortet FYK.

Stk. 2. FYK har adresse c/o Søndre Campus, Det Juridiske Fakultet, Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, Bygning 6a.

 

§2 Formål
Stk. 1. FYK har til formål at informere, debattere, udbrede og skabe aktiviteter om kriminologiske emner.

Stk. 2. FYK er ikke en politisk forening eller en studenterbevægelse. Denne er åben for alle med
interesse inden for det kriminologiske felt. Det er ikke muligt for formand eller
bestyrelsesmedlemmer at udtale sig om holdninger på foreningens vegne med mindre dette er
vedtaget af bestyrelsen.


§3 Medlemskab
Stk. 1. Alle som tilslutter som ovenstående formål jf. §2, stk. 1, kan optages.

Stk. 2. Indmeldelse kan ske via. foreningens elektroniske indbetalingsmuligheder. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kasseren, der refunderes ikke kontingent.

Stk. 4. Medlemmer betaler et, af generalforsamlingen, fastsat kontingent.


§4 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af 2. kvartal og varsles til medlemmerne skriftligt senest 3 uger i forvejen.

Stk. 3. Alle medlemmer, som har betalt kontingent har stemmeret, der kan stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

  • Valg af stemmetællere
  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab
  • Behandling af indkomne forslag
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg af formand
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Eventuelt

Stk. 5. Bestyrelsen skal bestå af minimum 3 medlemmer (formand, næstformand og kasserer).
Stk. 6. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer som udgangspunkt beslutninger ved håndsoprækning og ved simpelt flertal. Personvalg sker skriftligt, med mindre der er tale om fredsvalg.


§5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder, at dette er nødvendigt.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis 1/3 af medlemmerne fremsætter en skriftlig anmodning herom til formanden, med angivelse af en dagsorden. Dette skal ske inden for fire uger efter at anmodning er indleveret.

Stk. 3. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 14 dage.


§6 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig på det bestyrelsesmøde, der afholdes i forlængelse af generalforsamlingen.

Stk. 4. Bestyrelsen kan selv vedtage en forretningsorden.

Stk. 5. Formanden eller i dennes fravær næstformanden indkalder og leder bestyrelsens møder.

Stk. 6. Beslutninger i bestyrelsen foregår ved simpelt flertal og skulle det være lige er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 7. Skulle formand, næstformand eller kasserer udtræde af bestyrelsen inden en generalforsamling, kan disse konstitueres i den siddende bestyrelse, lykkes dette ikke, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling jf. §5.


§7 Økonomi og prokura

Stk. 1. Regnskabsåret følger generalforsamlingerne.

Stk. 2. Foreningens regnskab føres af kasseren, der ligeledes fører foreningens medlemsregister.

Stk. 3. Foreningens formand og kasserer tegner foreningen og kan derfor underskrive på foreningens vegne.

Stk. 4. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlige hæftelse for de forpligtigelser, som påhviler foreningen.

Stk. 5. Foreningen kan ikke optage lån eller stifte gæld.


§8 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægterne kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling.


§9 Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun ske ved 2/3 flertal for på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningen formue skal i tilfælde af opløsning tilfalde et velgørende formål og må ikke gå til personer. Det velgørende formål besluttes af generalforsamlingen.

 

§10 Datering og gyldighed

Stk. 1. Følgende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen d. 14. maj 2018

Stk. 2. Vedtægterne er gyldige pr. d. 15. maj 2018